بررسی ومطالعه اسیب شناسی وعارضه یابی خوشه دستبافته های استان

عنوان طرح:بررسی ومطالعه اسیب شناسی وعارضه یابی خوشه دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور اگاهی  افراد وذینفعان نسیت به اسیب ها ومشکلات  چالشی موجود درخوشه وسازمانهای پشتیبان  مطالعه واسیب شناسی خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گرددومشکلات حجل وفصل گردند

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی,حساس سازی,نهادهای پشتیبان,عارضه یابی ,اسیب شناسی مسائل خوشه.

شرح خدمات:ازطریق عارضه یابی واسیب شناسی مسایل خوشه طرح میشود وراهکارارایه میگردد,افراد توانمند میشوند که مسایلشان را خود حل نمایند

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی, ایجاد همکاری در خوشه تا اسیب ها شناخته ورفع گردند

ذینفعان طرح: شامل تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده همه افراد درگیر خوشه

مبلغ پیشنهادی:300میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نود وشش