برگزاری دوره های اموزشی به بافی واصلاح وبهبودکیفی بافت

عنوان طرح:      برگزاری دوره های اموزشی به بافی واصلاح وبهبودکیفی بافت

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:200میلیون ریال  منابع داخلی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح: برگزاری دوره های اموزشی به بافی واصلاح وبهبودکیفی بافت

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح کیفی بافت وبه بافی برگزاری دوره های اموزشی به بافی واصلاح وبهبودکیفی بافت در خوشه ضروری می باشد تا ضمن حفظ وگسترش توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.ومسائل مربوط به بافت  خوشه حل گردد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,سیستم اموزش,برگزاری دوره های اموزشی به بافی ,اصلاح وبهبود بافت ,کیفیت بافت ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,حساس سازی,

شرح خدمات:ازطریق برگزاری دوره های اموزشی بهبودبافت وبهبودکیفیت می توان کالای باکیفیت تولید نمودوفعالیت های خوشه راتوسعه بخشید وتوسعه بازاررامیسرنمود.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,افزایش کیفیت محصول ,افزایش فروش ,کسب درامد وایجاداشتغال.

ذینفعان طرح: تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده دستبافته ها وفروشنده ها وافراددرگیرخوشه

مبلغ پیشنهادی:200میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش