برنامه های عملیاتی سال اول

برنامه های عملیاتی سال اول

با توجه به استراتژیهای تعیین شده محور برنامه های عمل شامل حساس سازی و اعتماد سازی،اصلاح و بهبود وضعیت تامین و توسعه بازارخارجی خواهد بود.
                                                1-حساس سازی و اعتماد سازی

 

شماره يا كد فعاليت

عنوان فعاليت

دوره زمانی اجراي فعاليت

كل هزینه مورد نياز (میلیون ریال)

سهم هر يك از ذينفعان در تامین مالی

مسول اجرا

گروه هدف (ذينفعان)

 

ميزان زمان مورد نياز(نفر-ساعت)

ماهیت برنامه

سهم خوشه

سهم سازمان اجرايي

سهم نهادهای پشتیبان

1

ایجاد پرتال اطلاع رسانی خوشه

زمستان 94

بهار95

100

0

0

100

عامل توسعه

واحدهای صنعتی

50

حساس سازی و اعتماد سازی

2

اطلاع رسانی در جراید و صدا وسیما جهت افزایش حساسیت واحدهای تولیدی

بهار95

زمستان94

50

0

0

100

BDS

اعضای خوشه

400

 

حساس سازی و اعتماد سازی

3

برگزاری تور صنعتی مشهد مقدس

تابستان95

120

70

 

30

BDS

تعاونی

20 واحد صنعتی

200

حساس سازی و اعتماد سازی

 

4

ایجاد وب سایت خبری خوشه

زمستان 94

بهار 95

50

 

-

100

BDS

اعضای خوشه

400

حساس سازی و اعتماد سازی

5

تور شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران(صنعت فرش دست بافت)

تابستان95

100

50

 

50

اعضای خوشه

30 واحد صنعتی

50

حساس سازی و اعتماد سازی و ارتقا

6

برگزاری دوره های آموزشی به بافی

بهار95

تابستان95

100

50

 

50

اعضای خوشه

50

80

حساس سازی و اعتماد سازی و ارتقا

7

برگزاری دوره های آموزشی طراحی و نقوش بومی

تابستان 94

پاییز94

10

 

 

100

BDS-آموزشی

60 نفر

60

حساس سازی و اعتماد سازی و ارتقا

8

برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با رنگ هایی گیاهی و طبیعی

تابستان 95

پاییز 95

100

50

 

50

BDS

تخصصی

اعضای خوشه

60

حساس سازی و اعتمادی  سازی

9

برگزاری تور صنعتی آشنایی با خوشه های داخل ایران (فارس یا یزد)

تابستان 95

 

100

50

 

50

BDS

تعاونی

اعضای خوشه 60 نفر

50

حساس سازی و اعتمادی سازی

2-اصلاح سیستم تامین

شماره يا كد فعاليت

عنوان فعاليت

دوره زمانی اجراي فعاليت

كل هزینه مورد نياز (میلیون ریال)

سهم هر يك از ذينفعان در تامین مالی

مسول اجرا

گروه هدف (ذينفعان)

 

ميزان زمان مورد نياز(نفر-ساعت)

ماهیت برنامه

سهم خوشه

سهم سازمان اجرايي

سهم نهادهای پشتیبان

10

اقدام جهت تأمین مواد اولیه

زمستان 94

بهار 95

200

70

0

30

BDS

اعضای خوشه

100

تامین

11

اقدام برای ایجاد مرکز طراحی

زمستان 94 تا

پاییز 95

100

70

0

30

BDS طراحی

اعضای خوشه

100

تامین

12

اقدام برای ایجاد مرکز رنگ رزی و استفاده از رنگ های گیاهی و طبیعی

زمستان 94 تا

پاییز 95

300

70

 

30

BDS رنگ رزی

اعضای خوشه

50

تامین

13

اتصال مالی واحدهای تولیدی خانگی و کارگاهی به نهادهای مالی

زمستان 94 تا

پاییز 95

 

 

-

 

عامل توسعه-

اعضای خوشه

300

تامین

 

 

 

 

 

 

3-توسعه بازار

شماره يا كد فعاليت

عنوان فعاليت

دوره زمانی اجراي فعاليت

كل هزینه مورد نياز (میلیون ریال)

سهم هر يك از ذينفعان در تامین مالی

مسول اجرا

گروه هدف (ذينفعان)

 

ميزان زمان مورد نياز(نفر-ساعت)

ماهیت برنامه

سهم خوشه

سهم سازمان اجرايي

سهم نهادهای پشتیبان

14

شرکت در نمایشگاه دموتکس المان

زمستان 95

500

50

0

50

BDS

20 واحد صنعتی

100

بازار

15

ایجاد بازارچه ونمایشگاه  دایمی

تابستان 95

700

40

 

60

BDS

50واحد کارگاهی

 

100

بازار

16

شناسنامه دارکردن  دستبافته های استان

بهار95 وزمستان 95

300

50

0

50

BDS

همه اعضای خوشه

200

بازار

 

17

آموزش بازاریابی ،فروش

تابستان 95 وزمستان 95

100

20

10

70

BDS

کلیه اعضای خوشه

200

بازار

18

بررسی ومطالعه برای اخذ برندمشترک

 

800

 

 

100

BDS

کلیه اعضای خوشه

2000

بازار

 

 

 

 

 

 

 

فعالیتهای جایگزین(فعالیتهایی که در صورت مشکل در اجرای برنامه های معرفی شده به اجرا در خواهند آمد)

شماره برنامه

فعالیت

حوزه

بودجه

19

شرکت در نمایشگاه ایران در کشور عمان

بازار

200

20

شرکت در نمایشگاه بین المللی روسیه

بازار

700

21

ثبت برند مشترک و تاسیس اولیه کنسرسیوم صادراتی دستبافته های استان

بازار

200

22

اقدام جهت  تاسیس کارگاه  ریسندگی  درخوشه

تامین

50