برنامه های عملیاتی سال دوم (سند برنامه عمل سال دو

برنامه های عملیاتی سال دوم

(سند برنامه عمل سال دوم)

با توجه به استراتژیهای تعیین شده محور برنامه های عمل شامل حساس سازی و اعتماد سازی،اصلاح و بهبود وضعیت تامین وتوسعه بازارداخلی وخارجی خواهد بود

1-حساس سازی و اعتماد سازی

شماره يا كد فعاليت

عنوان فعاليت

دوره زمانی اجراي فعاليت

كل هزینه مورد نياز (میلیون ریال)

سهم هر يك از ذينفعان در تامین مالی

مسول اجرا

گروه هدف (ذينفعان)

ميزان زمان مورد نياز(نفر-ساعت)

ماهیت برنامه

سهم خوشه

سهم سازمان اجرايي

سهم نهادهای پشتیبان

1

توسعه واستمراربه روز رسانی پرتال اطلاع رسانی خوشه

تیر 95تا

خرداد96

20

0

0

100

عامل توسعه

کلیه ذینفعان خوشه دستبافته ها

50

حساس سازی و اعتماد سازی

2

اطلاع رسانی در جراید ، صدا وسیما و رسانه های عمومی جهت افزایش حساسیت افراد ذینفع

تیر 95 تا خرداد96

80

0

50

50

BDS

اعضای خوشه

300

حساس سازی و اعتماد سازی

3

توسعه  فعالیت در فضای مجازی 

تیر 95 تا خرداد 96

50

20

50

30

BDS

تعاونی

اعضای خوشه

400

حساس سازی و اعتماد سازی

4

تور بازدید از خوشه فرش استان خراسان رضوی یاگلستان

تابستان 95

120

50

-

50

BDS

30 واحد صنعتی

200

حساس سازی و اعتماد سازی

5

تور  شرکت در نمایشگاه بین المللی فرش  تهران(صنعت فرش دست بافت)

شهریور95

100

50


50

اعضای خوشه

30 واحد صنعتی

50

حساس سازی و اعتماد سازی
6

برگزاری دوره های آموزشی  به بافی ورفع عیوب وکنترل کیفیت

بتابستان و پاییز 95

150

30

50

20

اعضای خوشه

300

نفر

500

حساس سازی و اعتماد سازی

7

برگزاری دوره های آموزشی طراحی واحیا

تابستان و پاییز 95

100

20

50

30

BDS

آموزشی

30

120

حساس سازی و اعتماد سازی

8

برگزاری دوره آموزشی رنگرزی(رنگهای گیاهی و طبیعی)

تابستان و پاییز95

100

50


50

BDS

تخصصی

اعضای خوشه

60

حساس سازی و اعتمادی سازی

9

برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با نخ ریسی و ریسندگی

تابستان و پاییز95

100

50


50

BDS

تخصصی

اعضای خوشه

300

حساس سازی و اعتمادی سازی

2 -اصلاح سیستم تامین مواد اولیه

شماره يا كد فعاليت

عنوان فعاليت

دوره زمانی اجراي فعاليت

كل هزینه مورد نياز (میلیون ریال)

سهم هر يك از ذينفعان در تامین مالی

مسول اجرا

گروه هدف (ذينفعان)

ميزان زمان مورد نياز(نفر-ساعت)

ماهیت برنامه

سهم خوشه

سهم سازمان اجرايي

سهم نهادهای پشتیبان

10

توسعه فعالیت جهت تأمین مواد اولیه(توسعه واحد ریسندگی)

تیر 95 تا خرداد 96

200

50

0

50

BDS

اعضای خوشه

100

تامین

11

توسعه فعالیت مرکز طراحی به منظور ارایه طرحهای مورد نیاز بازار

تیر 95 تا خرداد 96

200

50

0

50

BDS طراحی

اعضای خوشه

100

تامین

12

توسعه فعالیت مرکز رنگرزی

تیر 95 تا خرداد96

300

50


50

BDS رنگ رزی

اعضای خوشه

60

تامین

13

اتصال مالی واحد های تولیدی خانگی و کارگاهی به نهادهای مالی

تیر 95 تا خرداد 96

عامل توسعه

اعضای خوشه

400

تامین

14

مطالعه جهت ایجاد واحد شور و پرداخت

پاییز 95

500

50


50

BDSتخصصی مرمت

اعضای خوشه

200

تامین

3-توسعه بازار

شماره يا كد فعاليت

عنوان فعاليت

دوره زمانی اجراي فعاليت

كل هزینه مورد نياز (میلیون ریال)

سهم هر يك از ذينفعان در تامین مالی

مسول اجرا

گروه هدف (ذينفعان)

ميزان زمان مورد نياز(نفر-ساعت)

ماهیت برنامه

سهم خوشه

سهم سازمان اجرايي

سهم نهادهای پشتیبان

15

شرکت در نمایشگاه دموتکس المان

زمستان 95

200

50

0

50

BDS

20 واحد صنعتی

100

بازار

16

استمرار و توسعه فعالیت بازارچه و نمایشگاه دایمی

تیر 95 تا خرداد 96

500

50


50

BDS

10واحد کارگاهی

100

بازار

17

استمرار و تکمیل فعالیت شناسنامه دارکردن  دستبافته های استان

تیر 95 تا خرداد 96

150

50

0

50

BDS

همه اعضای خوشه

400

بازار

18

برگزاری دوره های آموزشی  بازاریابی ،فروش

تیر 95 و خرداد 96

200

50


50

BDS

تولید کنندگان و فروشندگان

200

بازار

19

بررسی ومطالعه برای اخذ برندمشترک

تیر 95 تا خرداد 96

300

50


50

BDS

کلیه اعضای خوشه

2000

بازار

20

توسعه فعالیت  کنسرسیوم صادراتی دست بافته ها

تیر 95 تا خرداد 96

800

50


50

BDS

ثخضضی

تولید کنندگان و فروشندگان

400

بازار

21

مطالعه بازاردرکشورهای اروپایی

تیر 95 تا خرداد 96

800

50


50

BDS

تخضضی

اعضای خوشه

400

بازار

22

بازاریابی محصولات درروسیه

تیر 95 تا خرداد 96

800

50


50

BDS

تخضضی

اعضای خوشه

400

بازار

فعالیتهای جایگزین(فعالیتهایی که در صورت مشکل در اجرای برنامه های معرفی شده به اجرا در خواهند آمد)

شماره برنامه

فعالیت

حوزه

بودجه

23

شرکت در نمایشگاه ایران در کشور های حاشیه خلیج فارس

بازار

200

24

شرکت در نمایشگاه بین المللی روسیه یاچین

بازار

700

25

شرکت در نمایشگاه کشورهای آسیای میانه

بازار

300

26

شرکت در نمایشگاههای آمریکا و کانادا

بازار

700

27

برگزاری جشنواره محصولات خوشه در استان

بازار

500

28

برگراری همایش وسمیناردررابطه با خوشه ومسایل آن دراستان

تامین ,بازار,ارتقا کیفیت

500