بررسی ومطالعه برای اخذبرندوبرندسازی خوشه دستبافته های استان

عنوان طرح:بررسی ومطالعه برای اخذبرندوبرندسازی خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات خوشه وعرضه ان به بازارهای داخلی وخارجی وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها ازتولیدات خوشه ,مطالعه برندینگ واخذبرند ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش عرضه تولیدات متناسب با سلایق مشتری گردد.معرفی برند استان.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه, ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,تحول در عرضه تولیدات استان  ,شبکه سازی,بازارهدف, برندوبرندسازی اخذبرند.

شرح خدمات:ازطریق بازار وعرضه, تولیدات خوشه متحول میشود طبق سفارش مشتری تولیدکالا می شود,حلقه مفقوده تکمیل میگردد. محصولات خوشه معرفی می شود.برندخوشه معرفی می شود.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه وعرضه ان ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,تولید براساس بازار هدف اشتغالزایی ودرامدزایی خوشه ,معرفی وشناساندن برند خوشه. مشارکت نهادهای پشتیبان,ایجاد همکاری در خوشه    برای ایجادبرندمشترک.

ذینفعان طرح: همه افراد درگیرخوشه مثل تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده  خریداردستبافته ها ونهاد های پشتیبان  .

مبلغ پیشنهادی:800میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش