اهميت توسعه خوشه

اهمیت توسعه خوشه

انعطاف‌پذيري توام با توليد انبوه: 

خوشه هاي صنعتي بطور همزمان از مزاياي بنگاههاي كوچك و شركتهاي بزرگ برخوردار بوده و از نواقص خاص هركدام بركنار هستند.

تناسب با ساختارهاي بومي اجتماعي: 

خوشه هاي صنعتي در مناطقي شكل مي گيرند كه در آن فعاليت خاص سابقه تاريخي داشته باشد.

كمك به توسعة همه جانبه: 

باتوسعه خوشه هاي صنعتي و در نتيجه بالارفتن سطح عمومي درآمدها سرريز منافع به ساير حوزه ها، سطح زندگي و عمران اجتماعي توسعه خواهد يافت.

مناسبترين مسير توسعة: 

اتكا به استعدادها و منابع منطقه اي از مناسب ترين راههاي نيل به توسعه است چراكه دستيابي به توسعة از اين مسير سريع تر و ارزان تر حاصل مي شود.

خوشه ها بستري مناسب براي توسعة صنايع كوچك و متوسط: 

علت ناكامي اكثريت بنگاههاي كوچك و متوسط، عدم توانمندي آنها در توليد انبوه و متنوع، بازاريابي، R&D و غيره است. امكان ايجاد خوشه صنعتي در رشته فعاليتهاي مختلف و متنوعي وجود دارد.

امكان رويارويي قويتر با معضلات: 

در خوشه هاي صنعتي، به علت فعال بودن انواع نظام هاي همكاري آگاهانه و يا ناخودآگاه، مواجهه قويتر و كارشناسي تري با مشكلات ديده مي شود.

تسهيل فرآيندهاي توسعه اي: 

فرآيند يادگيري،انتشار اطلاعات وانتقال تجارب كه از اصلي ترين شروط پايداري و رقابت دربازارهاي پيچيده امروز است،درخوشه ها براحتي و با سرعت انجام مي گيرد.

خلق ايده هاي نو و پرورش كارآفرينان: 

ساختار خوشه هاي صنعتي،به علت امكان بيشتر بروز استعدادها و خلاقيتها ، بستر مناسبي براي ظهور ايده هاي جديد و پرورش كارآفرينان بزرگ است.