گزارش 2 ماهه ی آبان و آذر

                                               شماره : 0145

تاریخ:30/9/1395

جناب آقای مهندس بنام                                                                          

مدیر عامل  محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان

سلام علیکم

احتراما بدین وسیله  گزارش عملکرد  دو ماهه آبان و آذرماه 95 جهت اطلاع  ارسال می گردد خواهشمند است  دستور  فرمایید  حق الزحمه دو ماهه فوق پرداخت گردد.                

با تشکر

نوربخش باباخانی

عامل توسعه خوشه دستبافته های استان

شماره :  0145

تاریخ30/9/1395

فرم ارایه گزارش کارکرد دو ماهه ابان وآذرماه 95  خوشه  دستبافته

قرارداد شماره: 1428/94

مورخ: 20/3/1394

موضوع توسعه خوشه: دستبافته های استان

جناب  آقای مهندس:  بنام

مدیر عامل محترم  شرکت  شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه وبویراحمد

با عنایت  به انجام  فعالیتهای  به شرح زیر در دوماه  گذشته  و بر اساس قرارداد فیمابین خواهشمند است  دستور فرمایید. حق الزحمه دو ماهه آبان وآذرماه 95 اینجانب  پرداخت  گردد.

ردیف

عنوان فعالیت انجام شده

توضیح فعالیت

کدفعالیت در سند برنامه

شماره گزارش تفصیلی فعالیت در پیوست

1

شرکت خوشه ودوبنگاه تولیدی  وسه نهاد حامی در نمایشگاه هفته پژوهش دریاسوج

توسعه بازار

23

44

2

برگزاری شش دوره آموزش به بافی منجر به تولید

بهبود کیغیت

6

45

3

برگزاری پنج دوره آموزش رنگرزی با همکاری سازمان میراث فرهنگی

تکمیل حلقه مققوده واصلاح سیستم تولید

8

46

4

برگزاری چهار دوره آموزش ریسندگی نخ دستریس باهمکاری سازمان میراث فرهنگی

اصلاح سیستم تامین 

9

47

5

برگزاری پنجمین جلسه کنسرسیوم صادراتی خوشه

توسعه بازار

20

48

6

شرکت دوواحد پردیس هنر یاسوج وبازارچه درنمایشگاه صنایع دستی بندر عباس

توسعه بازار

16

49

7

شرکت مدیرعامل کنسرسیوم صادراتی درنمایشگاه صنایع دستی فارس (شیراز)

توسعه بازار

20

   

50

8

برگزاری دومین جلسه شورای راهبری خوشه

-

-

51

نام ونام خانوادگی  عامل  توسعه خوشه : نوربخش باباخانی                  

                                   تاریخ وامضا

 شماره گزارش تفصیلی (44)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه ابان واذر عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم              

عنوان فعالیت:    شرکت درنمایشگاه هفته پژوهش در یاسوج 15لغایت 18 آذرماه 1395

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: 23

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه بازارداخلی- اشنایی اعضابا هم وهمکاری در فروش محصولات -حساس سازی واعتمادسازی

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای داشتن غرفه درنمایشگاه هفته پژوهش در یاسوج

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت درجلسه برای ایجاد وراه اندازی غرفه ,معرفی مصولات وتولیدات و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه بازار- همکاری صنایع کوچک وتامین منابع مالی موردنیاز

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

2واحد ازذینفعان خوشه وسه نهاد حامی

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

-

بازارچه-

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی وجهاد دانشگاهی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک  وخوشه

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

مشاهده پیشرفتهای توسعه بازار  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه باسایر افراد وسازمانهای حامی -امادگی معرفی محصولات وحرکت به سوی بازارهای هدف,افزایش سرمایه اجتماعی

                        

 شماره گزارش تفصیلی (45)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه ابان واذر عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت:   برگزاری شش دوره آموزش به بافی منجر به تولید در استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: 6

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه مهارت بافندگان- اشنایی اعضابا هم وهمکاری درعرضه  محصولات -حساس سازی واعتمادسازی اموزش منجر به تولید

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضاو BDS برای شرکت در دوره آموزش

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت دردوره آموزش به بافی برای تولید محصولات کیفی دراستان  همکاری درراستای توسعه توانمندی اعضای خوشه- همکاری صنایع کوچک وتامین منابع مالی موردنیاز

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

180نفراز بافندگان در شهرهای چرام,لنده,بهمئی

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

اموزشگاه هنر ایلیاتی

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

180000000

سازمان صنایع کوچک

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

مشاهده پیشرفتهای کیفی بافت محصولات استان  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه باهمدیگر وسازمانهای جامی -امادگی معرفی محصولات وتولیدات خوشه ,افزایش سرمایه اجتماعی

 شماره گزارش تفصیلی (46)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه ابان واذر عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم⃝              

عنوان فعالیت:   برگزاری پنج دوره آموزش رنگرزی گیاهی در استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: 8

عنوان  استراتژی مربوطه: اصلاح سیسنم تامین مواداولیه

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه مهارت رنگرزی افراد خوشه - اشنایی اعضابا هم وهمکاری در رنگرزی گیاهی محصولات -حساس سازی واعتمادسازی ,افزایش کیفیت تولیدات

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضاو BDS برای شرکت در دوره آموزش

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت دردوره آموزش به بافی برای تولید محصولات کیفی دراستان  همکاری درراستای توسعه توانمندی اعضای خوشه- همکاری صنایع کوچک وتامین منابع مالی موردنیاز

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

94نفراز بافندگان در شهرگچساران  (روستاهای سربیشه وبیدزرد)

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

اموزشگاه رنگین کمان احساس واندیشه

مرکز رنگرزی

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

200000000

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

مشاهده پیشرفتهای کیفی رنگرزی محصولات استان  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه باهمدیگر وسازمانهای جامی -امادگی معرفی محصولات کیفی وتولیدات خوشه ,افزایش سرمایه اجتماعی

 شماره گزارش تفصیلی (47)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه ابان واذر عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت:   برگزاری چهار دوره آموزش ریسندگی نخ دستریس در استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: 9

عنوان  استراتژی مربوطه: اصلاح سیستم تامین مواداولیه

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه مهارت ریسندگی نخ دستریس افراد خوشه - اشنایی اعضابا هم وهمکاری در ریسندگی نخ دست ریس در بافت محصولات -حساس سازی واعتمادسازی ,افزایش کیفیت تولیدات ومحصولات استان

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضاو BDS برای شرکت در دوره آموزش

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت دردوره آموزش به بافی برای تولید محصولات کیفی دراستان  همکاری درراستای توسعه توانمندی اعضای خوشه- همکاری صنایع کوچک وتامین منابع مالی موردنیاز

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

80نفراز بافندگان در شهرگچساران  (روستاهای سربیشه وبیدزرد)

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

اموزشگاه رنگین کمان احساس واندیشه

مرکز رنگرزی

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

160000000

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

مشاهده پیشرفتهای کیفی ریسندگی دربافت  محصولات استان  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه باهمدیگر وسازمانهای جامی -امادگی معرفی محصولات کیفی وتولیدات خوشه ,افزایش سرمایه اجتماعی

 شماره گزارش تفصیلی (48)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه ابان واذر عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم ⃝            

عنوان فعالیت:   برگزاری پنجمین جلسه کنسرسیوم صادراتی خوشه استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: 20

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه بازارداخلی وخارجی- اشنایی اعضابا هم وهمکاری در فروش محصولات -حساس سازی واعتمادسازی ,همکاری وهم افزایی اعضا درفروش مشترک

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای توسعه نقش کنسرسیوم صادراتی وفعالسازی وتلاش بیشتر    

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت درجلسه برای ایجاد وراه اندازی  وثبت کنسرسیوم صادراتی  وداشتن غرفه برای معرفی مصولات وتولیدات و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه بازار-  

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

6واحد ازذینفعانخوشه

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

-

بازارچه-

شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

تشکیل کنسرسیوم صادراتی-تعامل با ذینفعان خوشهتعامل باسایر ذی نفعان خوشه -امادگی معرفی محصولات وحرکت به سوی بازارهای هدف,توسعه بازار داخلی وخارجی

شماره گزارش تفصیلی (49)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه ابان واذر ماه عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم ⃝         

عنوان فعالیت:    شرکت دوواحد (ذی نفعان خوشه)درنمایشگاه صنایع دستی بندر عباس  

کد فعالیت  در سند برنامه عمل:   16

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

اطلاع رسانی به اعضای خوشه دستبافته های برای شرکت در نمایشگاه -  اشنایی با توسعه بازار, اشنایی تولید کنندگان باسلایق مشتریان,افزایش سرمایه اجتماعی خوشه,اشنایی بابازار هدف

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

همکاری  برای اطلاع رسانی وتشویق اعضا برای شرکت در نمایشگاه

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای مشارکت فعال در نمایشگاه ومعرفی محصولات استان درراستای ا توسعه بازار

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

دو واحد از ذی نفعان (پردیس هنر یاسوج وبازارچه)

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

-

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی  

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

 معرفی وعرضه تولیدات استان,  اشنایی با تولیدات سایر استانها  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه با سایر تولید کننده ها -اشنایی باتوسعه معرفی توانمندی بافندگان استان ,اعتمادسازی وحساس سازی

شماره گزارش تفصیلی (50)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه ابان واذرماه عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:           سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت:    شرکت ریسندگی زاکرس (ذی نفعان خوشه) درنمایشگاه صنایع دستی شیراز(فارس)

کد فعالیت  در سند برنامه عمل:   20

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

اطلاع رسانی به اعضای خوشه دستبافته های برای شرکت در نمایشگاه -  اشنایی با توسعه بازار, اشنایی تولید کنندگان باسلایق مشتریان,افزایش سرمایه اجتماعی خوشه,شرکت مدیرعامل کنسرسیوم در نمایشگاه

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

همکاری  برای اطلاع رسانی وتشویق اعضا برای شرکت در نمایشگاه

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای مشارکت فعال در نمایشگاه ومعرفی محصولات استان درراستای اقتصاد مقاومتی 

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

حوشه یک واحد از ذی نفعان (زاکرس)

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

-

سازمان حامی  شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

   اشنایی با تولیدات سایر استانها  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه با سایر تولید کننده ها - معرفی توانمندی بافندگان استان ,اعتمادسازی وحساس سازی,آشنایی بابازار

شماره گزارش تفصیلی (51)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه ابان واذر عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                   سال دوم ⃝           

عنوان فعالیت:   برگزاری دومین جلسه شورای راهبری خوشه استان 24/9/1395

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: تصویب سند برنامه سال دوم

عنوان  استراتژی مربوطه:

1- اهداف اجرای فعالیت:

تصویب سند برنامه سال دوم خوشه در راستای  فعالیت  توسعه خوشه - توسعه بازارداخلی وخارجی-حساس سازی واعتمادسازی-اصلاح سیستم تامین مواد اولیه ,همکاری وهم افزایی اعضا با سازمانهای پشتیبان برای رونق کسب کار وتوانمندسازی ذینفعان خوشه

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای توسعه نقش کنسرسیوم صادراتی وفعالسازی وتلاش بیشتر   

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت درجلسه برای ایجاد وراه اندازی  وثبت کنسرسیوم صادراتی  وداشتن غرفه برای معرفی مصولات وتولیدات و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه بازار- 

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

2واحد ازذینفعانخوشه وسازمانهای حامی

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

اموزشگاه هنر ایلیاتی ورنگین کمان احساس واندیشه-

بازارچه-

شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

تشکیل کنسرسیوم صادراتی-تعامل با ذینفعان خوشهتعامل باسایر ذی نفعان خوشه -امادگی معرفی محصولات وحرکت به سوی بازارهای هدف,توسعه بازار داخلی وخارجی