سی و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد

  • سی و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد
  • سی و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد.
  • سی و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد..